Wyrażam zgodę na przesłanie faktury i protokołu z naprawy w formie elektronicznej*:
TAKNIE
PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI USŁUG SERWISOWYCH dla Firm, dalej zwane PWRUS:
1. Firma Polor Sp. z o. o. - jako AUTORYZOWANY SERWIS FABRYCZNY zgłaszanego do naprawy urządzenia - oświadcza, iż w przypadku zlecenia przez klienta montażu nowych lub regenerowanych akumulatorów, będących własnością klienta, oraz zlecenia przeglądu/konserwacji/naprawy maszyn wyposażonych w akumulatory nie pochodzące od Polor Sp. z o. o., wyłącza swoją odpowiedzialność za wady ukryte dostarczonych przez klienta akumulatorów, za ewentualne szkody na mieniu klienta i zdrowiu jego przedstawicieli, a także za koszty naprawy usterek wynikłych z tego powodu.
Analogiczne wyłączenie odpowiedzialności Polor Sp. z o. o. zachodzi w przypadkach stwierdzenia samodzielnego przez klienta montażu innych, nie pochodzących od Polor Sp. z o. o. części zamiennych.

2. Osoba zlecająca naprawę, podpisana poniżej oświadcza, że jest osobą upoważnioną do przesłania niniejszego zlecenia, akceptacji PWRUS oraz wskazania osoby akceptującej koszty.
3. Stawki cenowe: koszt roboczogodziny 110 zł/godz. netto - liczone za każdą rozpoczętą godzinę, dojazd 1,50 zł/km netto (km liczone są w dwie strony od najbliższego miasta wojewódzkiego do miejsca użytkowania urządzenia) W przypadku indywidualnych ustaleń stawki jak w umowie.
4. Jeśli pracownik serwisu nie uzyska zgody na naprawę urządzenia w ciągu 30 min od chwili podania szacowanego kosztu naprawy urządzenia - zakończy on czynności serwisowe, a zlecającemu zostaną zafakturowane roboczogodziny i dojazd.
5. Niezależnie od treści zgłoszenia osobą decydującą czy naprawa podlega gwarancji jest Technik przyjeżdżający do naprawy lub w przypadku sporu ze zlecającym - Dział Techniczny firmy Polor Sp z o.o.
6. Gwarancja nie obejmuje wymiany elementów ulegających naturalnemu zużyciu oraz akcesoria (m.in. węże, szczotki czyszczące, gumy zbierające, szczotki węglowe, łożyska, uszczelki, filtry, koła, akcesoria itp..)
7. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają awarie powstałe m.in. w skutek: uszkodzeń mechanicznych, pracy na zużytych szczotkach/padach (min. wysokość szczotki - 25mm, pad - 5mm), zużytych gumach ssawy, zapchanych wężykach ssących, zanieczyszczonych filtrach lub zbiornikach oraz na skutek dewastacji urządzeń, stosowania wysoko zasadowej chemii oraz mycia urządzenia otwartym strumieniem wody.
8. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają również awarie powstałe w skutek nie stosowania się do instrukcji obsługi.
9. Zaakceptowanie PWRUS jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby współpracy firmy Polor Sp. z o.o. z klientem zgłaszającym serwis.
10. Powyższy formularz jest szyfrowany za pomocą protokołu SSL.